Udruga Ljubeška mladež
 
Skraćeni naziv: "Ljubeška mladež"
Sjedište: Zagrebačka 22b, Ljubešćica
OIB: 71656900861
mail: david.mlinaric69[a]gmail.com
mob: 091 79 66 774
 

Osobe ovlaštene za zastupanje

David Mlinarić, predsjednik
Daria Štriga, dopredsjednik
Antonio Štriga, tajnik
 

Cilj

 1. kvalitetniji društveni život na području Općine Ljubešćica;
 2. bolja informiranost mladih o društveno važnim temama;
 3. druženje i bolja suradnja među mještanima;
 4. širenje volonterstva, solidarnosti i komunikacije među mladima;
 5. integracija mladih u međunarodne obrazovne i kulturne tokove;
 6. informatička edukacija mladih;
 7. poticanje ekološke osviještenosti mladih.
 

Djelatnosti kojima se ostvaruju ciljevi:

 1. razvoj i unapređenje društvenih sadržaja posebice onih od interesa za mlade;
 2. poticanje volonterstva, bavljenje sportom, umjetnošću i novim tehnologijama;
 3. organizacija i sudjelovanje u organizaciji zabavnih, glazbenih, kulturnih, ekoloških, sportskih, znanstvenih, obrazovnih i drugih skupova, tribina, priredbi i manifestacija;
 4. organizacija i provođenje dobrovoljnih radnih akcija i dobrotvornih akcija s ciljem poboljšanja životnih uvjeta i društvenog života u općini;
 5. uspostavljanje kontakata sa sličnim organizacijama mladih širom hrvatske i svijeta te organizacija i sudjelovanje u organizaciji zajedničkih druženja;
 6. ostale srodne djelatnosti u skladu sa zakonom.
 
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica