Komunalna i društvena infrastruktura

 

 

Komunalna infrastruktura

 
a) Prometni sustavi
 
Cestovni promet
 

            Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu cestu DC 24. Državna cesta prolazi nizinskim područjem Općine, tj. sjeverozapadnim dijelom naselja Ljubešćica i Kapela Kalnička.

Uz postojeće ceste, na području Općine je u izgradnji autocesta Zagreb – Varaždin čije se dovršenje planira 2003. godine i koja će područjem Općine biti položena krajnjim zapadnim rubom. (U vrijeme izrade ovog Plana na području Općine su započeli zemljani radovi na trasi autoceste.)

 

karta

Slika 7
 
 
                           Tablica 9
RAZVRSTANE CESTE NA PODRUČJU OPĆINE LJUBEŠĆICA 
VRSTA CESTE
DUŽINA KROZ PODRUČJE OPĆINE (km)
 
Asfalt
Makadam
državna cesta
5,07
-
lokalne ceste
12,49
4,66
UKUPNO:                      22,22
17,56
4,66

Izvor: - za državnu cestu: Hrvatske ceste d.o.o. (studeni, 2001. g.)

                - za županijske ceste: Županijska uprava za ceste Varaždinske županije (siječanj, 2002. g.)

 
 
                                  Tablica 10
BROJ VOZILA U OPĆINI LJUBEŠĆICA
1995. g.
1997. g.
2000. g.
 ukupan broj vozila
357
445
558
 broj osobnih automobila
282
335
400
 prosječan broj vozila na 1000 st.
188
234
294
 prosječan broj automobila na 1000 st.
149
177
211
 
 

diagram

 

            Općina je po stupnju motoriziranosti ispod prosjeka Županije jer ima oko 294 registriranih cestovnih vozila na 1000 stanovnika (na svakih 3,4 stanovnika dolazi jedno registrirano cestovno vozilo), dok je prosjek Županije oko 338 vozila na 1000 stanovnika, prema podacima Policijske uprave o registriranim cestovnim vozilima iz 2000. godine i popisu stanovništva iz 2001. godine (1.959 stanovnika).

            2000. godine bilo je u Općini 400 registriranih osobnih automobila, što daje prosjek od 211 osobnih vozila na 1000 stanovnika, odnosno na svakih 4,7 stanovnika dolazi jedan osobni automobil. To je nešto niži prosjek od prosjeka Županije, koji iznosi za isto razdoblje 233 osobnih automobila na 1000 stanovnika, ili 4,29 stanovnika na jedan osobni automobil.

 

Prosječan godišnji dnevni promet na državnoj cesti D 24 izbrojen 2000. godine na brojačkom mjestu 727 – Možđenec iznosio je 3043 vozila, a 1999. godine 2394 vozila (podaci objavljeni u publikacijama o brojenju prometa na cestama Hrvatske uprave za ceste iz 2000. i 2001. godine).

Općina nema značajnijih prometnih problema u smislu sigurnosti prometa, jer ceste na njenom području nisu prometno opterećene, tako da i uz nedostatak pješačkih i biciklističkih staza ove kategorije sudionika u prometu nisu značajnije ugrožene. Nepovoljnom situacijom se ipak ocjenjuje ona u naseljima Ljubešćica i Kapela Kalnička, kroz koja najprometnija prometnica, državna cesta D 24, prolazi kroz središta naseljenog građevinskog područja.

U naselju Ljubešćici postoje pješačke staze u njenom najužem središtu, dok ih u Kapeli Kalničkoj nema.

 

U pogledu stanja kvalitete cestovne mreže i standarda njihovog održavanja, situacija u Općini ne odstupa od prosjeka u Županiji. Prema podacima Županijske uprave za ceste Varaždinske županije još je oko 4,6 km lokalnih cesta u Općini neasfaltirano.

 

            U Općini postoji razgranata mreža općinskih - nerazvrstanih cesta (seoskih ulica i poljskih putova), tako da je prostor Općine zadovoljavajuće međusobno prometno povezan.

Tijekom izrade ovog Plana intenzivirali su se radovi na dionici autoceste kroz područje Općine tako da je pojačan promet (naročito teretnih vozila) na postojećoj cestovnoj mreži. Zbog toga dolazi i do prekomjernog oštećivanja kolnika na postojećim cestama, što će izazvati pojačane troškove i zahtijevati dodatna ulaganja na sanaciji i uređenju postojećih cesta koje služe za pristupe gradilištu autoceste.

Autocesta svojim položajem u prostoru neće značajnije utjecati na prometne veze unutar općine, a na mjestima prelaska postojećih cesta prema Ključu i Orehovcu u tijeku je izgradnja deniveliranih prijelaza.

 

cesta

 

Slika prikazuje pogled na gradilište autoceste na području Općine Ljubešćica s konstrukcije nadvožnjaka lokalne ceste 25146 u km 53 + 217 (u pozadini je naselje Kapela Kalnička).

 
            Pošta
 

Na području Općine Ljubešćica poštanski promet organizira i obavlja “Hrvatska pošta” d.d., Središte pošta Varaždin posredstvom poštanskog ureda 42222 Ljubešćica.

Poštanski ured Ljubešćica pokriva područje od 6 naselja, tj. čitavo područje Općine Ljubešćica i naselje Čurilovec u susjednom Gradu Varaždinske Toplice.

Županijski prosjek je da jedan poštanski ured “pokriva” područje od oko 37 km2 i poslužuje prosječno 5677 stanovnika, dok je prosjek Hrvatske cca 49 km2 i 3887 stanovnika na jedan poštanski ured.

Poštanski ured u Ljubešćici pokriva područje od cca 37 kmi poslužuje nešto više od 2.000 stanovnika, čime je osigurana zadovoljavajuća pristupačnost poštanske mreže na tom području i kvalitetno zadovoljenje potreba korisnika u jednom dužem vremenskom periodu.

 

Javne telekomunikacije

 

Na području Općine Ljubešćica telekomunikacijski promet organiziraju i obavljaju Hrvatske telekomunikacije d.d., Telekomunikacijski centar Varaždin.

 

Naselja Općine obuhvaćena su s jednom pristupnom telekomunikacijskom mrežom i s pripadajućim udaljenim pretplatničkim stupnjem RSS Ljubešćica. Pristupna mreža je od RSS-a do mjesta koncentracije odnosno izvoda izgrađena podzemno, a od toga mjesta do pretplatnika uglavno nadzemno. Za prijenosni medij u spojnoj mreži se koriste svjetlovodni kabeli. Područjem Općine prolaza dva svjetlovodna kabela i to Ključ – Ljubešćica i Ljubešćica – Varaždinske Toplice. Korisnički vodovi izgrađeni su od kabela sa bakrenim paricama.

 

Instalirani kapacitet RSS-a Ljubešćica iznosi 768 telefonskih priključaka, dok je kapacitet pristupne mreže 1600 bakrenih parica. Instalirani kapacitet ISDN BRApriključaka iznosi 16 priključaka.

            Broj instaliranih priključaka na 100 stanovnika u Općini iznosi 41,30, a gustoća je 22,02 priključaka na km2, dok je županijski prosjek 40,7 instaliranih priključaka na 100 stanovnika, a gustoća 60,5 priključaka na km2.

Popunjenost (iskorištenost) instaliranih komutacijskih kapaciteta iznosi 76,02 %, a instaliranih kapaciteta pristupne mreže 37,25%.

Gustoća ukopčanih pretplatnika iznosi 31,4 pretplatnika na 100 stanovnika.

Prema navedenom vidljivo je da je izgrađenost telekomunikacijske mreže na navedenom području više nego zadovoljavajuća.

Na području Općine nema neriješenih zahtjeva za priključke u nepokretnoj mreži.

 
 

b) Energetski sustavi

 
Plinoopskrba
 

            Ključni dokument koji rješava razvoj plinoopskrbe na području Varaždinske županije, pa tako i na području Općine Ljubešćica je "Studija opskrbe prirodnim plinom Županije varaždinske" (u daljnjem tekstu Studija), koja je prihvaćena na razini Županije tijekom 1996. godine, i u kojoj su objedinjeni svi dotadašnji radovi na projektiranju i razradi plinifikacije pojedinih dijelova Županije. Prema toj Studiji Općina Ljubešćica spada u 9. distributivno područje Novi Marof.

Distribuciju plina na području Općine Ljubešćica obavlja distributer "Komunalac" d.d. Novi Marof.

            Općina se snabdijeva zemnim plinom preko razvodne srednjetlačne plinske mreže radnog tlaka do 3 bara (prema podjeli plinskih sustava po radnom tlaku distributera), koja se proteže uglavnom duž prometnica, a napaja se iz MRS Novi Marof.

 

Plinski sustav nizinskog dijela Općine je većim dijelom definiran i izgrađen (u naseljima Ljubešćica, Rakovec i Kapela Kalnička), dok su naselja Ljubelj i Ljubelj Kalnički zasad bez plinske mreže. Postojeća mreža je izvedena od polietilenskih cijevi. Profiliranost plinske mreže u Općini zadovoljava potrebne kapacitete potrošnje zemnog plina uz dovoljne rezerve za eventualna proširenja (produžetke mreže).

Kroz područje Općine Ljubešćica prolazi trasa magistralnog plinovoda Zabok-Ludbreg DN 500, radnog tlaka 50 bara. Vlasnik ovog plinovoda je “Plinacro”d.o.o. Zagreb. Za potrebe izgradnje autoceste (koja u ovom dijelu prolazi uz sam magistralni plinovod) isti je na području Općine trebalo izmjestiti na dvije lokacije.

 

Kroz područje Općine prolazi i trasa planiranog međunarodnog plinovoda ADRIA – LNG u zajedničkom koridoru s trasom magistralnog plinovoda Zabok-Ludbreg tj. krajnjim sjeverozapadnim dijelom Općine uz desnu obalu rijeke Bednje.

 
 
Elektroopskrba
 

Područje Općine Ljubešćica napajano je električnom energijom od distributera DP “Elektra” Varaždin, preko trafostanica TS 35/10 kV Var. Toplice i TS 35/10 kV Novi Marof. obje instalirane snage 2x4 MVA.

 

Područjem Općine ne prolaze 35 kV, ni 110 kV dalekovodi. Uz sjeverozapadnu granicu Općine, izvan njenog teritorija, prolazi 35 kv dalekovod koji spaja TS 35/10 kV Var. Toplice i TS 35/10 kV Novi Marof.

 

Na području Općine je razmješteno 13 trafostanica 10/0,4 kV. Četiri trafostanice u sjevernom dijelu Općine ( Ljubešćica 1, Ljubešćica 2, Rakovec i Kalnička Kapela) su spojene na dalekovod “Ljubešćica” koji se napaja iz TS 35/10 kV Var. Toplice, dok je ostalih 9 trafostanica spojeno na dalekovod “Ljubelj” koji je spojen na novi podzemni kabelski vod koji se napaja iz TS 35/10 kV Novi Marof.

 

Ukupna instalirana snaga postojećih trafostanica na području Općine je cca 3280 kVA.

Trafostanice su većim dijelom priključene zračnim 10 kV vodovima, a manjim dijelom (kroz građevinsko područje) podzemnim kabelskim vodovima (vidi grafički prilog).

 

Zbog izgradnje autoceste nedavno su na području Općine na trasi dalekovoda “Ljubešćica” izvršena manja izmicanja, a izgrađen je i navedeni novi 10(20) kV podzemni kabel. Izmicanja su izvršena i na 35 kV i 10 kV dalekovodima koji prolaze neposredno uz sjeverozapadnu granicu Općine, izvan njena teritorija.

 

Postojeće prijenosne mogućnosti za potreban transport električne snage do područja Općine za zahtijevano napajanje potrošača električnom energijom ocjenjuju se zadovoljavajućim, ali ostaje potreba osiguranja kvalitetnog rezervnog napajanja područja unutar Općine, te napajanja postojećih i planiranih gospodarskih zona.


 
c) Vodnogospodarski sustav
 

    Vodoopskrba

 

Postojeća vodoopskrba područja Općine Ljubešćica se bazira na lokalnim vodovodima.

 
Tablica 11
NAZIV VODOVODA
godina izgradnje
izvor, kaptaža
(položaj,izdašnost)
opskrbljuje naselja:
dužina
mreže
nedostaci
“Ljubešćica”
1971/2
“Ljubavoda I”
H= 300 m/nm
Q= 175 m3/dan
Ljubešćica, Rakovec
5.700 m
nedostatne količine, visoki tlakovi u nizini
“Kapelski Ljubelj”
1972.
H= 345 m/nm
Q= 8,0 m3/dan
Ljubelj
 
nedostatne količine
“Kapela Kalnička”
1972.
H= 310 m/nm
Q= 135 m3/dan
Kapela K.
 
2.500 m
velike oscilacije unutar sušnog i kišnog azdoblja

Izvor: “Koncepcijsko rješenje vodoopskrbe područja Općine Ljubešćica”, “At-consult” d.o.o. Varaždin. 1995.g.

 

Prema podacima JVP “Hrvatska vodoprivreda” – Ispostava Varaždin, iz travanja 1995. g. na području Općine se za individualnu vodoopskrbu koristi još i 149 hidrofora i 180 udaljenih zdenaca.

 
Postojeće rješenje vodoopskrbe ima niz sanitarno-tehničkih nedostataka: lokalni vodovodi su promjenjive i nedostatne izdašnosti, stari su, tj. njihovo cjelokupno stanje je loše, a služba održavanja je neadekvatna pa postoji opasnost od pojave epidemija hidričkog karaktera. (Prema procjeni iznesenoj u Integralnoj studiji dugoročnog razvoja regionalnog vodovoda “Varaždin”, IGH Zagreb, Zavod za hidrotehniku, 1992. g. niti jedan od navedenih izvora nije u potpunosti prikladan za javnu vodoopskrbu.)
 
Iz svega navedenoga proizlazi da ne postoji opravdan razlog za zadržavanjem navedenih malih vodovoda, već se nameće rješenje bazirano na regionalnom vodovodu koji daje sve potrebne garancije za kvalitetu i sigurnost vodoopskrbe.
 
Stoga je Općina zajedno s JKP “Varkom” 1995. g. naručila izradu “Koncepcijskog rješenja vodoopskrbe područja Općine Ljubešćica” kod tvrtke “At-consult” d.o.o. Varaždin. Navedeno rješenje koje se veže na vodoopskrbni sustav Regionalnog vodovoda “Varaždin” je dobilo potrebne suglasnosti i kao takvo se ugrađuje i u ovaj Plan (detaljnije obrazloženo u poglavlju 3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava).

                U skladu s usvojenim konceptom i glavnim projektom iz 1996. g. već je izveden cjevovod Vinogradske ulice u Ljubešćici koji je sada (I faza) spojen na lokalni vodovod u Kalničkoj ulici, a u II fazi će biti spojen na regionalni vodovod. Daljnjim širenjem vodoopskrbe na istočno područje Općine, predmetni cjevovod će postati glavni tlačno-opskrbni vod prema budućoj vodospremi “Ljubešćica”.

 

Za potrebe razvoja vodoopskrbne mreže Varaždinske županije 1999. godine je izrađena “Studija vodoopskrbe Varaždinske županije” koja sveobuhvatno prikazuje stanje vodoopskrbe na njenom području i koncipira njen budući razvoj. U skladu s tom studijom područje Općine Ljubešćica planira se uključiti u sustav Regionalnog vodovoda “Varaždin”.

Sustav Regionalnog vodovoda “Varaždin” podijeljen je na četiri karakteristične vodoopskrbne zone, koje zajedno predstavljaju jedinstvenu pogonsku cjelinu, a koja je temeljena na opskrbi vode iz vodocrpilišta “Varaždin”, “Batrolovec” i “Vinokovščak”, te izvorišta “Bela”. Prema navedenoj podjeli područje Općine Ljubešćica spada u južnu vodoopskrbnu zonu, tj. zonu “D”.

 
           
Odvodnja
 

            Problem odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda na području Općine Ljubešćica dosad nije zadovoljavajuće riješen. Kanalizacijski sustav je samo djelomično izgrađen u centralnom dijelu naselja Ljubešćica, otpadne vode iz domaćinstava prikupljaju se putem individulanih septičkih jama, a oborinske vode odvode otvorenim jarcima u prirodne vodotoke i kanale, bez ikakvog pročišćavanja.

Ovakvo stanje nameće nužnost rješavanja odvodnje izgradnjom adekvatnog i racionalnog sustava javne odvodnje.

Za potrebe odvodnje otpadnih voda Općina je dala izraditi tehničku dokumentaciju - idejni projekt “Kanalizacijska mreža područja Općine Ljubešćica” i glavni projekt odvodnje otpadnih voda za dio područja Općine od tvrtke “At-consult” d.o.o. Varaždin. U navedenoj tehničkoj dokumentaciji odabran je mješoviti kanalizacijski sustav, određena su slivna područja prema konfiguraciji terena, te je za svako slivno područje definiran tipski uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Kao krajnji recipijent za prihvat pročišćenih otpadnih voda određena je rijeka Bednja.

Na navedenu dokumentaciju su dobivene potrebne suglasnosti i dozvole, te se taj koncept odvodnje ugrađuje i u ovaj Plan (detaljnije obrazloženo u poglavlju 3.5. Razvoj infrastrukturnih sustava).

 
 
d) Groblja
 

Na području Općine Ljubešćica postoje dva mjesna groblja:

-          u zapadnom dijelu naselja Ljubešćica (za potrebe stanovnika u naseljima Ljubešćica, Ljubelj i Ljubelj Kalnički),

-          u južnom dijelu naselja Kapela Kalnička (za potrebe stanovnika u naseljima Kapela Kalnička i Rakovec).

            Groblje u Ljubešćici se prema dosad važećem Prostornom planu bivše općine Novi Marof nalazi u građevinskom području, dok je groblje u Kapeli Kalničkoj izvan građevinskog područja. Na oba groblja su nedavno izgrađene nove grobne kuće (1996. u Ljubešćici, 1998. u Kapeli K.).

Za groblje u Ljubešćici postoji potreba za rezervacijom prostora za njegovo proširenje. Oba groblja je poželjno dodatno urediti (okoliš, hortikulturu, prilaze, i parkirališta).

 


 

1.1.2.5. Društvena infrastruktura

 

            Društvena infrastruktura, kao skupina središnjih uslužnih funkcija, najuže je povezana s razvitkom i razmještajem svojih korisnika, tj. stanovništvom, a njenim razvojem postiže se viši i bolji standard i kvaliteta života.

 
            a) Javne službe i uprava
 

            Premaustavnom i zakonskom određenju Općina Ljubešćica je jedinica lokalne samouprave. Sjedište Općine je u naselju Ljubešćica, smješteno u novouređeni prostor zadovoljavajućih uvjeta. Na području Općine djeluje Općinsko vijeće i tri mjesna odbora: mjesni odbor naselja Kapela Kalnička i Rakovec, mjesni odbor naselja Ljubelj i Ljubelj Kalnički i mjesni odbor naselja Ljubešćica. 

 

            Na razini Županije obavljaju se poslovi državne uprave i poslovi iz samoupravnog djelokruga, koji su propisani Zakonom o sustavu državne uprave i Zakonom o lokalnoj samoupravi i upravi. Tijela općinske samouprave dio su županijskog i šire, republičkog sustava i u stalnoj su suradnji.

 

b) Odgoj i obrazovanje

 

            Djelatnost osnovnog školstva provodi se na području Općine u Osnovnoj školi Ljubešćica (škola nema područnih odjela). Ovu školu pohađaju djeca iz svih naselja u Općini i djeca iz naselja Ćurilovec, koje teritorijalno spada u Grad Varaždinske Toplice.

U Županiji dolazi jedna osnovna škola na 4.684 stanovnika (podaci Ureda za prosvjetu, kulturu, informiranje, šport i tehničku kulturu Varaždinske županije iz 1997. godine), a osnovna škola u Ljubešćici pokriva područje s tek nešto više od 2.000 stanovnika.

 

Podaci o đacima, odjeljenjima i osoblju u osnovnoj školi

Tablica 12

 
?aci
Odjeljenja
Zaposleni

OSNOVNA ŠKOLA

Ukupno
I-IV razred
V-VIII razred
Ukupno
I-IV razred
V-VIII razred
Ukupno
Učitelji
Ostali
Ljubešćica
183
97
86
9
5
4
22
17
5

Izvor: Podaci dobiveni od tajništva škole za 2002/2003 šk. g.

 

            Nastava se odvija u jednoj smjeni. Osim redovne nastave, u školama se organizira izborna nastava, izvannastavne aktivnosti, dopunska i dodatna nastava.

            U sklopu osnovne škole uređena je knjižnica i čitaonica

            Škola u Ljubešćici nema športske dvorane (postoji projektna dokumentacija). Nastava tjelesnog odgoja u zatvorenom se zasad održava u neadekvatnom prostoru, dok su vanjski športski tereni zadovoljavajući (postoje igrališta za košarku, nogomet, rukomet, odbojku). 

 

            Obzirom da u Općini nema nijedne predškolske ustanove, u prostorijama osnovne škole organiziran je rad predškolske grupe s nešto manje od 30 polaznika, s jednim odgajateljem. Ovakav minimalni program predškolskog odgoja financira Općina.

 

               Na području Općine nema srednjih škola, kao ni visokoškolskih ustanova.

c) Vjerske zajednice

 

Na području Općine djeluje katolička župa Majke Božje Snježne u Ljubešćici. Ova župa pokriva područje čitave Općine (izuzev manjeg dijela naselja Ljubelj Kalnički koji spada pod župu Svibovec) i naselje Ćurilovec.

Župna crkva je izgrađena u drugoj polovici 18. stoljeća. Tijekom svoje povijesti ona je dograđivana, obnavljana i oslikavana u više navrata. Prije nekoliko godina dograđena je sakristija. Preko puta župne crkve je i kurija župnog dvora, značajna katnica iz 19. stoljeća.

U Općini postoje kapelice u svim naseljima (nabrojene i opisane u poglavlju 1.1.2.6. Graditeljska i prirodna baština), u kojima se povremeno održavaju vjerski obredi. Osim navedenih građevina na području Općine postoji još nekoliko raspela, poklonaca i križeva.

U Općini nema drugih vjerskih zajednica.

 

d) Zdravstvo i socijalna skrb

 

Na područje Općine u naselju Ljubešćica postoji jedna ambulanta opće prakse, stomatološka ambulanta i depo ljekova.

Za usluge Zavoda za javno zdravstvo Varaždinske županije,(ustanova od javno-zdravstvenog interesa koja obavlja zdravstveno-preventivnu i sanitarnu zaštitu), stanovnici Općine moraju odlaziti u Varaždin. Bolničke usluge mogu koristiti u Varaždinu, Novom Marofu, Klenovniku, Varaždinskim Toplicama ili izvan Županije. Najbliži Dom zdravlja se nalazi u Novom Marofu. 

            Upravni odjel za društvene djelatnosti Varaždinske županije ("Službeni vjesnik Varaždinske županije", br.10/98.) izradio je materijal "Socijalni program Županije varaždinske” koji daje osnovne pokazatelje i prikaz stanja socijalne skrbi u Županiji.

 

Na područje Općine ne postoje ustanove socijalne skrbi. Za sve takve usluge stanovnici Općine moraju odlaziti u Novi Marof gdje je podružnica Centra za socijalnu skrb.

 

e) Kultura, šport i rekreacija

 

Općina Ljubešćica gravitira gradovima Novi Marof i Varaždinske Toplice, kao i gradu Varaždinu kao najbližim centrima kulturnih i športsko-rekreativnih zbivanja.

U naselju Ljubešćica postoji vatrogasni i lovački dom, a u Kapeli Kalničkoj i Ljublju Kalničkom postoje društveni domovi koji su povremena stjecišta društvenih zbivanja.

U Općini djeluje Lovačko društvo “Vepar”, Udruga mladeži “Ljuba voda”, DVD Ljubešćica i Športsko društvo Ljubešćica.

U sklopu osnovne škole postoji knjižnica, a organizirane su i razne izvannastavne aktivnosti za djecu kao što su pjevački zbor, likovna, literarna i druge družine.

Općina je nešto opremljenija športsko-rekreacijskim sadržajima. To su tereni uz osnovnu školu u Ljubešćici, automatska streljana na Budincu, tereni u Kapeli Kalničkoj, Ljublju i Ljublju Kalničkom.

Škole su glavni nositelji tjelesnog odgoja djece i mladeži u redovnoj nastavi i izvan- nastavnim aktivnostima.

 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...