Projekt:

 

Izgradnja distributivne vodovodne mreže naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela

 

Projekt se provodi na području Varaždinske županije, Općina Ljubešćica.

 

Isti se financira putem Mjere M07 »Temeljne usluge i obnova sela u ruralnim područjima«, podmjere 7.2. »Ulaganja u izradu, poboljšanje ili proširenje svih vrsta male infrastrukture, uključujući ulaganja u obnovljive izvore energije i uštedu energije« iz Programa ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje 2014. – 2020. za provedbu tipa operacije 7.2.1. »Ulaganja u građenje javnih sustava za vodoopskrbu, odvodnju, pročišćavanje otpadnih voda«.

 

Za projekt: Izgradnja distributivne vodovodne mreže naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela, »Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju« donijela je Odluku o dodjeli sredstava (KLASA:440-12/18-07-02-01/0036, URBROJ:343-2110/01-20-009 od 23.04.2020.) kojom se za navedeni projekt dodjeljuje potpora u iznosu od: 6.340.077,36 kn, i to na način:
 • sredstvima EU: 5.389.065,76 kn (85%)
 • sredstvima iz proračuna Republike Hrvatske: 951.011,60 kn (15%)

 

Za predmetne radove izdana je pravomoćna Građevinska dozvola (KLASA: UP/I-361-03/18-01/000044, URBROJ: 2186/1-06-2/1-18-009 od 30.08.2018., pravomoćna 22.09.2018.)

 

Planirana distributivna vodovodna mreža sastoji se od 29 vodova ukupne dužine 9.111,00 m. Vodovod će se izvesti od PE-HD 100 SDR 11 vodovodnih cijevi za radni tlak do 16 bar, profila DN 90/74 mm i DN 63/51 mm, te će se omogućiti vodoopskrba za 547 domaćinstava.

 

Temeljem provedenog Javnog nadmetanja br. 15/19-MV-15, kao najpovoljniji ponuditelj izabran je NIGRAD d.o.o., Varaždin s cijenom izvođenja predmetnih radova u iznosu od 6.265.517,70 kn, dok je provedba stručnog nadzora nad istim povjerena tvrtki PRE-CON d.o.o. Varaždin, te je cijena provedbe stručnog nadzora utvrđena u iznosu: 74.559,66 kn.

 

Opći cilj projekta:
Opći cilj projekta je opskrba stanovništva zdravstveno ispravnom vodom za piće, poboljšanje uvjeta života u ruralnom području i unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite.

 

Specifični ciljevi projekta:
 • povećanje dostupnosti pitke vode na području obuhvaćenom projektom odnosno priključenje kućanstava, te stvaranje preduvjeta za priključenje poljoprivrednih objekata i kuća za odmor na novoizgrađeni sustav vodoopskrbe u obuhvatu projekta,

 • proširenje javne vodoopskrbne mreže na području općine Ljubešćica i osiguranje dostatnih količina zdravstveno ispravne vode za piće,

 • unaprjeđenje sustava protupožarne zaštite povećanjem dostupnosti vode kao i osiguranjem adekvatnih količina i tlačnih pritisaka vode u slučaju potrebe za gašenjem požara.

 

Očekivani rezultati projekta:
 • osigurati će se redovita i pouzdana opskrba zdravstveno ispravnom vodom naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela neovisno o sezonskoj izdašnosti i stanju lokalnih izvorišta (priključenje na regionalni vodovod),

 • unaprijedit će se sustav protupožarne zaštite na području naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela,

 • na javni sustav vodoopskrbe Regionalnog vodovoda Varaždin priključiti će se novih 547 korisnika.

 

Ciljane skupine:
 • stanovnici i vlasnici poljoprivrednih objekata, te kuća za odmor u naseljima Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela kojima će izvedbom projekta biti omogućen priključak ili stvoreni preduvjeti za buduće priključenje na sustav javne vodoopskrbe i pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi.

 

Krajnji korisnici:
 • stanovnici i vlasnici poljoprivrednih objekata, te kuća za odmor u naseljima Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela kojima će izvedbom projekta biti omogućen priključak ili stvoreni preduvjeti za buduće priključenje na sustav javne vodoopskrbe i pristup zdravstveno ispravnoj pitkoj vodi.

 

Društvena opravdanost projekta sukladno ciljevima projekta:
 • izvedbom projekta izravno će se povećati broj kućanstava priključenih na regionalnu vodoopskrbnu mrežu, unaprijediti će se pouzdanost i redovitost vodoopskrbe, unaprijediti kvaliteta vode za piće uključujući zdravstvenu ispravnost, te unaprijediti sustav protupožarne zaštite,

 • priključenjem na regionalni vodoopskrbni sustav uz zadovoljenje potreba sadašnjih i budućih stanovnika naselja Ljubešćica, Rakovec i Kalnička Kapela za opskrbom pitkom vodom stvaraju se i uvjeti za razvoj gospodarstva, te poljoprivrede, a koji će se povratno odraziti u povećanju prihoda lokalnog stanovništva,

 • očekivani učinci provedbe projekta odražavaju se u smanjenju lokalnih razlika i podizanju standarda života općenito te se time projekt svrstava kao prioritetan za razvoj Općine Ljubešćica.
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...