Djelokrug rada Jedinstvenog upravnog odjela
 
Za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga Općine utvrđenih zakonom i ovim Statutom te obavljanje poslova državne uprave koji su zakonom preneseni na Općinu, ustrojava se upravno tijelo Općine.
 
Ustrojstvo i djelokrug upravnog tijela uređuje se općim aktom Općine.
 
Upravno tijelo Općine ustrojava se kao Jedinstveni upravni odjel.
 
Upravnim tijelom upravlja pročelnik kojeg na temelju javnog natječaja imenuje općinski načelnik.
 
Upravno tijelo u okviru svojeg samoupravnog djelokruga neposredno izvršava i nadzire provođenje zakona i općih i pojedinačnih akata tijela Općine te u slučaju neprovođenja općeg akta, poduzimaju propisane mjere.
 
Upravno tijelo samostalno je u okviru svog djelokruga, a za zakonito i pravovremeno obavljanje poslova iz svoje nadležnosti odgovorno je općinskom načelniku.
 
Sredstva za rad upravnog tijela osiguravaju se u proračunu Općine, u državnom proračunu te iz drugih prihoda u skladu sa zakonom.
 
Jedinstveni upravni odjel obavlja poslove iz samoupravnog djelokruga općine kao jedinice lokalne samouprave, sukladno zakonima i drugim propisima i to:
 1. poslove iz oblasti društvenih djelatnosti:
  1. brige o djeci predškolske dobi,
  2. osnovnog školstva,
  3. kulture,
  4. tehničke kulture,
  5. sporta,
  6. socijalne skrbi,
  7. zdravstva,
  8. udruga građana
 2. poslove iz oblasti komunalnog gospodarstva:
  1. izrada programa održavanja objekata i uređaja komunalne infrastrukture
  2. upravni postupci u oblasti komunalnog gospodarstva
  3. provedba komunalnog reda
  4. izrada programa izgradnje i održavanja komunalne infrastrukture i drugih objekata kojih je investitor Općina
  5. priprema zemljišta za izgradnju
 3. poslove iz oblasti prostornog uređenja i zaštite okoliša:
  1. izrada Izvješća o stanju u prostoru, izrada Programa za unapređenje stanja u prostoru,
  2. poslovi na dovršenju prostornog plana uređenja općine i provedba javne rasprave,
  3. predlaganje programa zaštite okoliša u slučajevima onečišćenja okoliša lokalnih razmjera
 4. poslove pripreme akata u gospodarenju nekretninama u vlasništvu Općine:
  1. prodaja nekretnina,
  2. uspostavljanje služnosti,
  3. najam stanova i zakup poslovnih prostora
 5. poslove vođenja financijskog i materijalnog poslovanja Općine:
  1. izrade i izvršavanja Proračuna i godišnjeg obračuna Proračuna Općine,
  2. razreza i naplate prihoda koji pripadaju Općini kao jedinici lokalne samouprave,
  3. obavljanje računovodstvenih poslova,
  4. vođenje knjigovodstvenih evidencija imovine općine,
  5. vođenje poslova osiguranja imovine općine,
  6. poticanje poduzetničkih aktivnosti putem posebnih programa od interesa za općinu
 6. poslove opće uprave:
  1. općine i kadrovske poslove,
  2. obavljanje poslova i evidencija iz oblasti rada i radnih odnosa,
  3. osiguranje tehničkih uvjeta za rad Jedinstvenog upravnog odjela
 7. poslovi unapređenja mjesne samouprave i rad mjesnih odbora.
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...