Djelokrug općinskog načelnika

 

 

Općinski načelnik zastupa Općinu i nositelj je izvršne vlasti u Općini.

 

 

U obavljanju izvršne vlasti općinski načelnik:
 1. priprema prijedloge općih akata,
 2. izvršava i osigurava izvršavanje općih akata Općinskog vijeća,
 3. utvrđuje prijedlog proračuna Općine, prijedlog odluke o izvršenju proračuna i prijedlog odluke o privremenom financiranju,
 4. upravlja nekretninama i pokretninama u vlasništvu Općine, kao i njezinim prihodima i rashodima, u skladu sa zakonom, ovim
  Statutom i općim akt ima Općinskog vijeća,
 5. odlučuje o stjecanju i otuđivanju nekretnina i pokretnina Općine i raspolaganju ostalom imovinom pojedinačne vrijednost i do najviše 70.000,00 kuna, ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu Općine i provedeno u skladu sa zakonom,
 6. imenuje i razrješuje predstavnike Općine u tijelima javnih ustanova i drugih pravnih osoba kojima je Općina osnivač, trgovačkih društava u kojima Općina ima udjele ili dionice i drugih pravnih osoba kojih je Općina osnivač, osim ako posebnim zakonom nije drukčije određeno. Odluku o imenovanju i razrješenju općinski načelnik je dužan dostaviti Općinskom vijeću u roku od 8 dana od dana donošenja i objaviti u službenom glasilu Općine,
 7. upravlja prihodima i rashodima Općine,
 8. upravlja raspoloživim novčanim sredstvima na računu proračuna Općine,
 9. odobrava korištenje tekuće pričuve do iznosa utvrđenog gradskim proračunom u skladu sa zakonom i ovim Statutom te općim aktima Općine,
 10. ulazi u financijske odnose zaduživanja Općine na temelju odobrenja Općinskog vijeća,
 11. preuzima obveze do iznosa utvrđenog općinskim proračunom,
 12. donosi Pravilnik o unutarnjem redu upravnog tijela Općine,
 13. imenuje i razrješava pročelnika upravnog tijela Općine na način propisan zakonom,
 14. imenuje i razrješava unutarnjeg revizora,
 15. utvrđuje Plan prijma u službu u upravno tijelo Općine,
 16. predlaže izradu prostornog plana kao i njegove izmjene i dopune na temelju obrazloženih i argumentiranih prijedloga fizičkih i pravnih osoba,
 17. razmatra i utvrđuje konačni prijedlog prostornog plana,
 18. donosi odluku o objavi prikupljanja ponuda ili raspisivanju natječaja za obavljanje komunalnih djelatnosti,
 19. sklapa ugovore i druge pravne poslove u skladu sa zakonom i drugim propisima, 20. Usmjerava djelovanje upravnog tijela Općine u obavljanju poslova iz samoupravnog djelokruga Općine, odnosno poslova državne uprave čije je obavljanje preneseno na Općinu,
 20. nadzire rad upravnih odjela i službi u samoupravnom djelokrugu i poslovima državne uprave,
 21. donosi odluku o kriterijima za ocjenjivanje službenika i načinu provođenja ocjenjivanja,
 22. daje mišljenje o prijedlozima koje podnose drugi ovlašteni predlagatelji,
 23. obavlja nadzor nad zakonitošću rada tijela mjesnih odbora,
 24. obavlja i druge poslove predviđene zakonom i Statutom.

 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio prije isteka dvije godine mandata, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim, a ako je mandat prestao i zamjeniku, do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika nastupio nakon isteka dvije godine mandata, neće se raspisati izbori za općinskog načelnika, a dužnost općinskog načelnika do kraja mandata obnašat će njegov zamjenik koji je izabran zajedno s njim.

 

Ako za vrijeme trajanja mandata općinskom načelniku prestane mandat samo njihovom zamjeniku, neće se raspisati prijevremeni izbori za zamjenika općinskog načelnika.

 

Ako prestane mandat zamjeniku koji obnaša dužnost općinskog načelnika, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

 

Ako je prestanak mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika nastupio opozivom, raspisat će se prijevremeni izbori za općinskog načelnika i njegovog zamjenika. Do provedbe prijevremenih izbora dužnost općinskog načelnika obnašat će povjerenik Vlade Republike Hrvatske.

 

O svim promjenama tijekom mandata općinskog načelnika i njegovog zamjenika, pročelnik upravnog tijela nadležnog za službeničke odnose dužan je bez odgode obavijestiti središnje tijelo državne uprave nadležno za lokalnu i područnu (regionalnu) samoupravu.
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...