Djelokrug Općinskog vijeća

 

 

Općinsko vijeće predstavničko je tijelo građana i tijelo lokalne samouprave koje donosi odluke i akte u okviru prava i dužnost i Općine te obavlja i druge poslove u skladu s Ustavom, zakonima i Statutom.

 

Ako zakonom ili drugim propisom nije jasno određeno nadležno t ijelo za obavljanje poslova iz samoupravnog djelokruga, poslove i zadaće koje se odnose na uređivanje odnosa iz samoupravnog djelokruga u nadležnosti su Općinskog vijeća, a izvršni poslovi i zadaće u nadležnosti su općinskog načelnika.

 

Ukoliko se ne može utvrditi nadležno tijelo, poslove i zadaće obavlja Općinsko vijeće.

 

Općinsko vijeće u okviru svog samoupravnog djelokruga:
 1. donosi Statut Općine,
 2. donosi Poslovnik o radu Općinskog vijeća,
 3. donosi odluku o uvjetima, načinu i postupku gospodarenja nekretninama, u vlasništvu Općine,
 4. donosi proračun i odluku o izvršavanju proračuna,
 5. donosi polugodišnji i godišnji izvještaj o izvršenju proračuna,
 6. donosi odluku o privremenom financiranju,
 7. odlučuje o stjecanju i otuđenju pokretnina i nekretnina te o raspolaganju ostalom imovinom Općine u visini pojedinačne vrijednosti više od 70.000,00 kuna ako je stjecanje i otuđivanje nekretnina i pokretnina te raspolaganje ostalom imovinom planirano u proračunu i provedeno u skladu sa zakonom,
 8. donosi odluku o promjeni granice Općine,
 9. uređuje ustrojstvo i djelokrug upravnih tijela Općine,
 10. osniva javne ustanove, ustanove, trgovačka društva i druge pravne osobe za obavljanje gospodarskih, društvenih, komunalnih i drugih djelatnosti od interesa za Općinu,
 11. daje prethodne suglasnosti na statute ustanova, ukoliko zakonom ili odlukom o osnivanju nije drukčije propisano,
 12. donosi odluke o potpisivanju sporazuma o suradnji s drugim jedinicama lokalne samouprave u skladu s općim aktom i zakonom,
 13. raspisuje lokalni referendum,
 14. bira i razrješava predsjednika i potpredsjednika Općinskog vijeća,
 15. bira i razrješava članove radnih tijela Općinskog vijeća,
 16. odlučuje o pokroviteljstvima Općine,
 17. donosi odluku o kriterijima, načinu i postupku za dodjelu javnih priznanja Općine i dodjeljuje javna priznanja,
 18. imenuje i razrješava i druge osobe određene zakonom, Statutom i posebnim odlukama Općinskog vijeća,
 19. donosi odluke i druge opće akte koji su mu stavljeni u djelokrug zakonom i podzakonskim aktima,
 20. obavlja i druge poslove određene zakonom ili drugim propisom.

 

U vrijeme kada Općinsko vijeće ne zasjeda, predsjednik Općinskog vijeća može u ime Općinskog vijeća preuzeti pokroviteljstvo društvene, znanstvene, kulturne, sportske ili druge manifestacije od značaja za Općinu. O preuzetom pokroviteljstvu predsjednik obavještava Općinsko vijeće na prvoj sljedećoj sjednici Općinskog vijeća.
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...