Završena savjetovanja sa zainteresiranom javnošću

 

 

Tema: Odluka o visini paušalnog poreza po krevetu, smještajnoj jedinici u kampu i smještajnoj jedinici u objektu za robinzonski smještaj

 

Početak savjetovanja: 15. 01. 2019.
Završetak savjetovanja: 24. 01. 2019.

 

 

 

Tema: Odluka o komunalnoj naknadi

 

Početak savjetovanja: 9. 01. 2019.
Završetak savjetovanja: 24. 01. 2019.

 

 

 

 

 

Tema: Odluka o komunalnom doprinosu

 

Početak savjetovanja: 9. 01. 2019.
Završetak savjetovanja: 24. 01. 2019.

 

 

 

 

 

Tema: Vrijednost boda komunalne naknade

 

 

 

Tema: Nacrt proračuna za 2019. godinu

 

 

Tema: Procjena rizika od velikih nesreća za Općinu Ljubešćica

 

 

 

Tema: Prijedlog plana gospodarenja otpadom

 

 

Tema: Nacrt proračuna za 2018. godinu

 

 

 

 

Tema: Izmjene i dopune Odluke - PPUO Ljubešćica

 

 

Tema: Osnivanje Dječjeg vrtića

 

 

Tema: Porezi Općine Ljubešćica

 

 

Tema: Izbori za članove Vijeća mjesnih odbora

 

 

Tema: Odluka o upravljanju i raspolaganju nekretninama

 

 

Tema:Odluka o uvjetima i načinu korištenja društvenih domova

 

 

Tema: Odluka o zakupu i prodaji poslovnog prostora

 

 

Tema: Proračun Općine Ljubešćica za 2017. godinu

 

 

Tema: Strateški razvojni program Općine Ljubešćica

 

 

Tema: Odluka o načinu pružanja javne usluge prikupljanja miješanog komunalnog otpada, biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog prikupljanja otpadnog papira, metala, stakla, plastike i tekstila te krupnog (glomaznog) komunalnog otpada

 

 

Tema: Odluka o obavljanju ugostiteljske djelatnosti na području Općine Ljubešćica

 

 

Tema: Proračun Općine Ljubešćica za 2016. godinu
 
 

Dječji vrtić Leptirić

Cjenici i načini naplate komunalnih usluga

ovdje

Kalendar odvoza otpada

ovdje

Porez na nekretnine

Porez na nekretnine

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Preuzmite Ljubeški list u pdf formatu

Energetska učinkovitost - obiteljske kuće

Video reportaža o Ljubešćici

Thompson u Ljubešćici

Nagrade za najljepše uređene balkone i okućnice

Nagrade za...

Graditeljska i prirodna baština

baština

Naselje Ljubešćica

U najstarijem, centralnom dijelu naselja još je uvijek očuvana tradicijska građevna struktura, parcelacija i gradnja karakteristična za ovo naselje, što danas predstavlja veliku vrijednost >> opširnije

Komunalna i društvena infrastruktura

cesta

Prometni sustavi

Prostor Općine Ljubešćica ostvaruje vezu na prometnu mrežu Županije i Države dobro raspoređenim sustavom lokalnih cesta koje se na području naselja Ljubešćica vežu na državnu... >> opširnije

Položaj, značaj i posebnosti općine

kozarstvo


>> opširnije

DVD Ljubešćica

DVD Ljubešćica